Regulamin strony

 • 1 DEFINICJE
 1. a) Akademia Zdrowia PS– oznacza Akademia Zdrowia Psyche i Soma Magdalena Walentynowicz
 2. b) „SKLEP” – oznacza prowadzony przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup Treści Cyfrowych;
 3. c) „TREŚCI CYFROWE” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (książki zapisane w formacie cyfrowym)
 4. d) „USŁUGI” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu usługi;
 5. e) „KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała Zakupu w sposób określony w niniejszym Regulaminie
 6. f) „ZABEZPIECZENIA” – oznacza stosowane przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem;
 7. g) „REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Akademię Zdrowi Psyche i Soma formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
 8. h) „KONTO” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Treści Cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Treściach Cyfrowych , Zakupach, oraz historię transakcji,
 9. i) „KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą które go Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do rachunku, sposób płatności, itp.;
 10. j) „REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Akademii Zdrowia Psyche i Soma;
 11. k) „DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;
 12. l) „POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie wzorybiznesplanu.pl;
 13. m) „USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)
 14. n) „ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych, uczestnictwa w zajęciach ruchowych, warsztatach i wyjazdach organizowanych przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma na rzecz Klienta
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.
 2. Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe jest Akademia Zdrowia Psyche i Soma
 4. Zawartość Sklepu w zakresie opisu produktów, oraz grafik przedstawiających Produkty Cyfrowe stanowią przedmiot praw wyłącznych Akademii Zdrowia Psyche i Soma i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
 1. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta
 3. W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie rachunku.
 6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail Akademia Zdrowia Psyche i Soma prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji.
 7. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 8. W przypadku zmiany Danych Osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem prawidłowego świadczenia sprzedaży Treści Cyfrowych.
 9. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 10. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Akademię Zdrowia Psyche i Soma o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
 • 4 USŁUGI SKLEPU
 1. W ramach Sklepu, Akademia Zdrowia umożliwia Klientowi składanie zamówień na Treści Cyfrowe w celu przeprowadzenia Zakupu oraz składania zamówień na zajęcia ruchowe, warsztaty i wyjazdy w celu dokonania Zakupu
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych
 3. Akademia Zdrowia Psyche i Soma dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na jak najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Akademia Zdrowia Psyche i Soma dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów.
 • 5 DOSTĘPNE TREŚCI CYFROWE, ZAJĘCIA RUCHOWE, WARSZTATY, WYKAZDY I ICH ZAKUP
 1. Akademia Zdrowia Psyche i Soma w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Akademii Zdrowia Psyche i Soma Treści Cyfrowe oraz możliwe do nabycia uczestnictwo w zajęciach ruchowych, warsztatach i wyjazdach.
 2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Treści Cyfrowych, zajęciach ruchowych, warsztatach i wyjazdach oraz o samych Treściach Cyfrowych, zajęciach ruchowych, warsztatach i wyjazdach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.
 3. Prezentowane w ramach sklepu Treści Cyfrowe, zajęcia ruchowe, warsztaty i wyjazdy mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.
 4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Treści Cyfrowe, aż do wyczerpania się zapasów. Każda Treść Cyfrowa podana w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.
 5. Po wyborze przez Klienta zaprezentowanej przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma Treści Cyfrowej, zajęcia ruchowego, warsztatu, wyjazdu, aby złożyć ofertę Zakupu Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji – poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danej Treści Cyfrowej, zajęciu ruchowym, warsztacie, wyjeździe, Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej do Koszyka.
 6. W celu złożenia oferty Zakupu wybranej oferty Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności. Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki (adres e-mail).
 7. W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.
 8. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 9. Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku.
 10. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem płatności online, oraz przelewów konwencjonalnych.
 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Tpay S.A.
 12. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Akademii Zdrowia wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Akademia Zdrowia Psyche i Soma a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej, możliwości uczestnictwa w zajęciach ruchowych, warsztatach i wyjazdach na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanej przez Klienta Treści Cyfrowej. opłaty za zajęcia ruchowe, warsztaty i wyjazdy.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Akademii Zdrowia Psyche i Soma wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma.
 14. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej, skorzystania z zajęć ruchowych, warsztatów, wyjazdów, z uwagi na jej niedostępność Akademii Zdrowia Psyche i Soma, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 15. Akademia Zdrowia Psyche i Soma zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych, uczestnictwa w zajęciach ruchowych, warsztatach, wyjazdach, Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.
 16. Zakupione Treści Cyfrowe dostarczane są klientowi w formacie PDF.
 • 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU
 1. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu o dostawę treści cyfrowej w ciągu 14 dni, licząc od momentu złożenia zamówienia na Treści Cyfrowe objęte Zakupem.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie płatności – oznacza zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu o odstąpieniu od umowy, a tym samym rezygnację z 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta.
 • 7 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administratorem danych osobowych Klienta jest Akademia Zdrowia Psyche i Soma.

Akademia Zdrowia Psyche i Soma przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta lub Zakupu dokonanego w serwisie wzorybiznesplanu.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. dokonywania zakupów. Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.

 • 8 REKLAMACJE
 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej.
 2. Klient może zgłosić reklamację z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
 3. a) mailowo – na adres : kontakt@akademiazdrowia-ps.pl
 4. b) telefonicznie: 791178757
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, nr zamówienia, oraz adres e-mail jakim Klient posłużył się do założenia Konta, lub dokonania zakupu.
 6. Akademia Zdrowia Psyche i Soma ustosunkuje się do reklamacji w terminie 3 (trzech) dni roboczych.
 7. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@akademiazdrowia-ps.pl
 • 9 ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH
 1. Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek. Własny użytek obejmuje kopiowanie wybranych fragmentów tekstu wyłącznie na potrzeby przygotowywanego przez siebie wniosku / biznes planu o dotacje.
 3. Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.
 4. Klient nie jest uprawniony do:
 5. a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
 6. b) ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
 7. c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
 8. d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
 9. e) oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
 10. f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej
 11. g) Udostępniania w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów B2B, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Akademia Zdrowia Psyche i Soma może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Akademia Zdrowia Psyche i Soma nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 17.07.2021 r.
 4. Akademia Zdrowia Psyche i Soma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami

Nie przegap nowości!